مطالب با هشتگ

آینده ی تلویزیون

آینده ی تلویزیون|قسمت دوم

آینده ی تلویزیون|قسمت دوم آینده ی تلویزیون|قسمت دوم ،تلویزیون ها در گذشته از جعبه های مربعی کوچک بودند. اکنون آنها مستطیل های بزرگی هستند احتمالاً مسطح، اگرچه حتی ممکن است منحنی هم باشند. بزرگترین نمایشگاه های تلویزیونی سال همیشه با نمونه های اولیه ای روبرو هستند که می خواهند آینده را تعریف کنند، اگرچه تعداد…

ادامه مطلب

آینده ی تلویزیون|قسمت اول

آینده ی تلویزیون|قسمت اول آینده ی تلویزیون|قسمت اول ، تلویزیون ها در گذشته از جعبه های مربعی کوچک بودند. اکنون آنها مستطیل های بزرگی هستند احتمالاً مسطح، اگرچه حتی ممکن است منحنی هم باشند. بزرگترین نمایشگاه های تلویزیونی سال همیشه با نمونه های اولیه ای روبرو هستند که می خواهند آینده را تعریف کنند، اگرچه…

ادامه مطلب